חנות לשטח  |  
תאריך ושעה
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


דף הבית >> טופס שחרור מאחריות
 

לכבוד

 יעקב זלצר ו/או גדי צוקר ו/או גד צוקר חברה קבלנית בע"מ

 אני הח"מ___________________________ת.ז._____________________________

מרחוב__________________מספר__________ב-______________________________

מצהיר,מאשר ומתחייב בזה באופן בלתי חוזר כלפיכם בקשר למסע מעולם אחר מסע ניווט ועבירות

 בלתי תחרותי ____________________ שיתקיים בתאריך____________________(להלן:"המסע”)

 1. קראתי מסמך זה בעיון הבנתי את האמור בו ואני מסכים לכך.

 2. אקיים את כל ההנחיות ו/או הדרישות ו/או ההוראות שינתנו בקשר למסע מעת לעת.

 3. אני לבדי אהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או תאונה ו/או פציעה מכל מין וסוג ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאותיים, שיגרמו לגוף ו/או לרכוש, לרבות לי ו/או לרכב בו אשתתף (להלן:"הרכב") ו/או לכל דבר ו/או גורם ו/או צד שלישי אחרים והכל בקשר למסע, לרבות בעת האימון לקראת המסע, בעת ההשתתפות במסע, ובין אם במסגרת איזה מקטעי ו/או מסלולי המסע ו/או מחוצה להם. בלי לגרוע מכלליות האמור אין ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג כלפיכם ו/או כלפי מי ממארגני המסע ו/או מקדמיו ו/או מממניו ו/או כל גוף ממשלתי ו/או עירוני ו/או כל רשות שהיא, לרבות מי מפקידיהם ו/או סוכניהם ו/או נציגיהם, זאת אף אם ניתן לייחס למי מהם ו/או לכל גורם אחר רשלנות ו/או מחדל.

 4. אני נהג בעל ניסיון מוכח בנהיגת שטח, אני מכיר היטב את הרכב ומנוסה בנהיגתו וכן אני בעל ניסיון ניווט והתמצאות בשטח ברמה גבוהה.

 5. הרכב תקין מבחינה מכנית, טכנית ומכל בחינה אחרת והוא כשיר להשתתף במסע, כמו כן הרכב כשיר להשתתף במסע על פי כל דין, לרבות לעניין תקינות ורישוי.

 6. אני מחזיק בפוליסות ביטוח מלאות ותקפות לגבי הרכב, לרבות לעניין ביטוח חובה וביטוח מקיף המכסות, בין היתר, את כל אלא : נזקי גוף לי ולכל מי שיהיה ברכב, נזקי גוף לכל צד שלישי, נזקים לרכוש של כל צד שלישי, לרבות רכבים.

 7. אני יודע ומודע לאופי המסע ולכל הסיכונים הכרוכים בכך.

 8. התחייבות זאת ניתנת גם בשם כל מי מטעמי, לרבות ואני אחראי לכך שהם יקיימו את האמור בכתב התחייבות זה וכן אחתימם על התחייבות זהה לכתב התחייבות זה.

 9. אפצה ואשפה אתכם ו/או כל צד שלישי, בגין כל נזק שיגרם על ידי ו/או על ידי מי מטעמי או שיהא קשור בהפרה שלי ו/או מי מטעמי של איזה מהתחייבויותי על פי כתב התחייבות זה.

 10. כל התחייבויותי בכתב התחייבות זה הן תקפות ללא כל הגבלת זמן.

 11. בכתב התחייבות זה - לשון יחיד משמעה לשון רבים ולהפך ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהפך, הכל לפי העניין.

 ולראיה באתי על החתום :

1.שם: ________________________חתימה:______________

2.שם:_________________________חתימה:______________

3.שם: ________________________חתימה:______________

4.שם: ________________________חתימה:______________

5.שם:_________________________חתימה:______________

 במידה וישנם ילדים ברכב מתחת לגיל 18 , נא למלא את שמות הילדים ולחתום בשמם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לייבסיטי - בניית אתרים