חנות לשטח  |  

מסע מעולם אחר - תקנון

   מסע מעולם אחר - מסע ניווט ועבירות בלתי תחרותי - הסברים והוראות לעניין המסע

א. צוותים
1. כל כלי רכב המיועד לשטח עם לפחות שני אנשים יחשב כצוות.
2. בכלי רכב שבו אדם אחד בלבד, הצוות ימנה 2 כלים לפחות.
במידה והצוות עם ניסיון יותר לו לצאת לבד 
3. כל צוות יקבל מספר מזהה. הצוות והניקוד ירשם לפי הנהג.
4. אין הגבלה למספר כלים בצוות. אין להחליף רכב תוך כדי המסע.
5. בכל כלי רכב יהיה לפחות נהג אחד עם רישיון נהיגה מתאים בתוקף.
6. כלי הרכב החייבים בציוד מיגון גוף, הדרוש על כל המשתמע מכך, יצטיידו מראש.
7. על הצוותים להישאר מאוחדים לכל אורך המסע.
8. קטגוריות: אופנועים יחולקו ל - 2 קטגוריות A , B . ג'יפים יחולקו ל - 3 קטגוריות A , B , C 
א. הקטגוריות המקצועיות:
ג'יפים מקצועי T1- רכבים משופרים לא סטנדרתים
ג'יפים מקצועי T2- רכבים סטנדרתים משופרים
אופנועים מקצועי - אופנועים ותיקים
באגי מקצועי - באגים משופרים לא סטנדרתים
טרקטרונים מקצועי - טרקטרונים
ב. הקטגוריות הכלליות:
ג'יפים כללי - רכבים סטנדרתים
ג'יפים חובבים - רכבים סטנדרתים צוותים חובבים (במידה ויהיו פחות מ-4 צוותים יתוספו לג'יפים כללי)
אופנועים חובבים - אופנועים צעירים (במידה ויהיו פחות מ-4 צוותים יתוספו לאופנועים מקצועי)

באגים כללי - באגים סטנדרתים, תומקר וכד' (במידה ויהיו פחות מ-4 צוותים יתוספו לבאגים מקצועי)

ג. קטגורית המשפחות:
ג'יפים משפחות - צוות משפחה (במידה ויהיו פחות מ-4 צוותים יתוספו לג'יפים חובבים)
ב. רכב מורשה

1. על הרכב לעמוד בתקנות הרישוי של מדינת ישראל.

2. רישיון רכב בתוקף.
3. ביטוח חובה בתוקף.
4. באחריות הצוותים לבטח עצמם גם בביטוח מקיף צד ג'.
5. באחריות הצוותים להגיע עם רכב המתאים לנסיעה בשטח וכולל ציוד חילוץ עזרה ראשונה מים ודלק וכל ציוד נוסף המחויב על פי החוק.
ג. הרשמה
1. ההרשמה למסע תהיה מראש ותסתיים יומיים לפני המסע.
2. צוות יחשב כנרשם רק בזמן התשלום בפועל עבור החומר והשירותים למסע.
3. המארגנים מתחייבים לדאוג לחומר למסע רק למי שנירשם מראש.                               
4. ברישום צוותי היציאה למסע תינתן עדיפות לנרשמים מראש.
5. הרשמה נוספת באם תהיה, תתבצע רק לאחר מסירת חומר המסע לנרשמים מראש.
6. נרשמים אשר ירצו לבטל את השתתפותם במסע יעשו זאת לפחות יומיים לפני היציאה למסע. במידה ולא יבטלו ולא ישתתפו יחויבו
בהוצאות בסכום שיקבע על ידי המארגנים.
7. במקרה של ביטול המסע או דחייתו תינתן הודעה טלפונית אישית לכל נרשם.
8. התשלום למסע לשם כיסוי כל הוצאות המארגנים, כמו: מכתבים למשתתפים, פגישות ותיאומים עם הרשויות, מסעות הכנה וסימון,
קביעה ובדיקת המסלולים, חומר למסע, מפות, ניהול המסע, פיקוח, מרשלים, רכבי חילוץ ועזרה בשטח, ניהול טקס סיום, גביעים ותעודות. 
ד. כללי נהיגה והתנהגות  
1. על המשתתף לנהוג בכפוף לחוקי מדינת ישראל אי מילוי החוקים וההוראות לעניין המסע יביא לפסילה לפי שיקול דעת המארגנים.
2. בכל מקום של התכנסות יש להחנות את הרכב בצורה כזו שלא יחסום את הדרך ו/או הכביש ו/או נתיב הגישה למסע. יש להישמע להוראות הסדרנים.
3. סדר היציאה למסע הוא לפי מספרי הצוותים אלא אם נאמר במפורש אחרת. רשימת צוותים תיתלה על לוח מודעות ובה זמני היציאה לכל צוות.
צוות אשר יגיע לנקודת היציאה לפני תורו, בטווח של יותר מ - 2 דקות מזמן היציאה הרשום לו ויפריע לניהול התקין של המסע ייקנס בנקודות.
צוות מקצועי שיאחר לנק' היציאה יקנס ב-30 נק'. מעבר ל-10 דקות ייקנס בנקודה לכל דקה נוספת בנוסף ל-30 הנקודות.
המארגנים שומרים על זכותם להוציא רכבים שלא לפי מספר הצוותים ללא הסבר נוסף ולתקן/לשנות את זמן היציאה.
4. יש להישמע להוראות המארגנים ו/או נציגיהם.
5. יש לשמור על הטבע ולמנוע כל פגיעה בחי בדומם ובצומח. מסלול המסע נבחר בתיאום ובסיוע פקחי שמורות הטבע יש לשתף פעולה עם הפקחים.
הפקחים יסתובבו בשטח המסע יפקחו ויעזרו במידת הצורך. יש להקפיד במיוחד על שמירת הטבע באזורי שמורות טבע.
6. יש לנוע על שבילים בלבד, אין לרדת מהשביל.
7. אין למנוע עקיפה מרכב המנסה לעקוף אותך. חסימת רכב תגרור ענישה או פסילה. יש לעקוף רק כאשר תנאי השטח מאפשרים זאת מבלי לסכן
את הרכב הנעקף ומבלי לרדת מהדרך ולאחר שהרכב הנעקף אפשר זאת.
8. יש להישמע לרשויות המוסמכות בחוק כגון צבא, משטרה, פקחי שמורות הטבע, מרשלים וכו'.
9. סיוע בחילוץ בשטח יסופק על ידי המארגנים במידת הצורך עד לכביש הקרוב. יש להודיע לאחראים על התקלה ולהמתין בסבלנות לצוות המחלץ.
על מנת למנוע עיכובים מיותרים יש לדייק בפרטים לגבי אופי התקלה והמיקום המדויק. לא יתקבלו הודעות ללא מסירת פרטי המודיע והטלפון שממנו התקשר.
10. יש לנהוג בזהירות יתרה בעת עליה מדרך עפר לכביש ולהפך. אין לנסוע נגד כיוון המסלול. יש להיזהר בנקודת מפגש של שבילים.
11. על המשתתף חלה האחריות במקרה של פגיעה בכלי רכב או אדם או ברכוש במהלך המסע.
12. חובה לדווח מיד על תאונה, מיקומה המדויק ומספר הנפגעים וכן למסור פרטים של המדווח ומספר הטלפון שממנו דיווח. אי מילוי סעיף זה יביא לפסילה ללא אפשרות ערעור.
13. חובה להישאר במקום עד להגעת עזרה ראשונה. יש להגן על הנפגע מפגיעות נוספות ולדאוג לו עד להגעת העזרה. אי מילוי סעיף זה יביא לפסילה ללא אפשרות ערעור.
14. משתתף אשר החליט לפרוש מהמסע חייב להודיע למארגנים בכתב דהינו למסור את טופס המסע. כל עוד טופס המסע בידי המשתתף רואים אותו כמי שעדיין לא סיים את המסע.
15. פרישה ללא הודעה תחייב את המשתתף בהוצאות החיפוש. המשתתף מתחייב בזאת לשלם למארגנים את מלוא ההוצאות שיוצאו בקשר להפעלת אמצעי חיפוש וחילוץ או כל אמצעי אחר עקב פרישה בלתי מדווחת.
16. המארגנים יספקו מדבקות עם מספרי השתתפות ונותני חסות. יש להקציב שטח מתאים להדבקת מדבקות אלו. פרסום זה היינו חובה וכל משתתף מסכים מראש לכך, אי הדבקת מדבקות יגרום לפסילה לפי שיקול המארגנים.
17. המשתתפים רשאים להדביק כל פרסום על כלי הרכב מעבר למדבקות המארגנים.
18. אין לתלות דגלים או שלטים או לחלק חומר פרסום כלשהו או להציב דוכן פרסומת או מכירה בשטח המסע ללא אישור בכתב מהמארגנים לכל אירוע בנפרד.
19. רכב שימצא ללא מדבקות הפרסום הרשמי של האירוע יפסל לפי שיקול המארגנים. רכב שיגיע לנקודת ההתחלה ללא המדבקות לא יוזנק.
20. במידה והמסע עובר דרך שטחי אש הכניסה לשטחי אש באחריות הבלעדית של המשתתפים , על המשתתף לנהוג בשטח לפי ההוראות והדרישות של הצבא
לגבי שטחי אש וככלל אין לגעת או לעלות על חפצים חשודים ואין לרדת מהשבילים המסומנים אין להיכנס ברגל או ברכב לאזורים מגודרים במידה ויהיו.
21. במידה והמסע עובר באזורי מגורים, נופש, פיקניקים, מטיילים, מאהלי בדואים וכו', יש לנהוג משנה זהירות בעת המעבר לבל יגרם נזק לאדם ו/או לרכוש הנסיעה באזורים אלו באחריות המשתתף.
22. יש לחתום על טופס שחרור מאחריות לפני היציאה למסע. משתתף שלא חתם על טופס שחרור מאחריות כאילו לא יצא למסע.
23. יתכן ובנוסף להסברים והוראות אלו יחולק מידע נוסף לגבי אירוע מסוים, דף המידע הנוסף הוא המשך להסברים והוראות אלו ולא בא במקומו.
ה. אופי המסע
1. כל צוות יקבל בתחילת המסע חומר שיכלול בין היתר: מפות, טופס מסע, נקודות ציון לפי סדר המסע, סיפור דרך, או כל אמצעי אחר, הכל או חלק לפי העניין.
החל מליגת 2007, נקודות הציון יישלחו בדואר אלקטרוני לצוותים שנרשמו ומסרו כתובת דואר אלקטרוני בערב שלפני הראלי!
צוות או צוות סיוע שיתפס נוסע על מסלול הראלי בזמן שבין שליחת נקודות הציון לתחילת הראלי, יורדו לו נקודות!
2. סדר היציאה למסע לפי רשימת זמנים שתוצב על גבי לוח המודעות או יירשם על גבי טופס המסע. זמן היציאה במקצה הראשון הפוך לסדר ההרשמה ובהתאם
לקטגוריות השונות (A,B,C) ובמקצה השני לפי ההגעה של המקצה הראשון וכך הלאה.
3. לאורך המסלול בנקודות הציון שניתנו מסומנים בשטח על גבי סלעים או סימון על גבי חפצים בשטח (יתדות, גדרות, עמודים, רכבים ישנים, גרוטאות וכו,)
תקף רק אם צויין במפורש שלא בודקים מכשירי ניווט! וכן מפוזרים מרשלים בנקודות הציון השונות.
4. על המשתתף לעבור לאורך המסלול לפי סדר נקודות הציון, אלא עם נאמר במפורש אחרת,לדאוג למכשיר ניווט לוויני - GPS תקין שינוע איתו לאורך המסלול
ויקליט את כל המסלול! בסיום המסע, המשתתף צריך להעביר את ה-GPS לבדיקה למארגנים!  במידה ולא נמסר מכשיר GPS תקין ו/או לא יהייה ניתן להוריד את
המסלול ממכשיר ה-GPS מכל סיבה שהיא, הצוות ייפסל! באחריות הצוותים לדאוג למכשירי ה-GPS ולכבל חיבור למחשב! בניווט שלא ישתמשו במכשירי ניווט
יש לרשום על גבי טופס המסע את הסימון בשטח (שמות או מספרים) במשבצת המיועדת לפי מספר נק' הציון. .
בליגת 2007 והלאה נשתמש בבדיקת מכשירי ניווט אלא אם יצויין במפורש אחרת!   
5. על המשתתף להחתים על גבי טופס המסע את כל המרשלים המפוזרים בשטח לאורך המסלול במשבצת המתאימה לפי מיקום המרשל ולדאוג כי החותמת
תהייה ברורה. שימו לב ! אין קשר בין החתמת המרשל כביקורת לבין איסוף הסימון בשטח או הקלטת הניווט ב-GPS אלא אם נאמר במפורש אחרת.
6. אין לחבל להסתיר או לגרום לנזק כלשהו לסימון בשטח. אין להעביר את הסימון או ה-GPS מצוות לצוות ומצוות הסיוע לצוות. כל צוות חייב להגיע לנקודת הציון.
צוותים אשר מורכבים ממספר כלי רכב ייסעו צמודים אחד לשני לכל אורך המסע. המרשל לא יחתים צוותים שלא יגיעו ביחד (מינימום 2 אנשים בצוות) ויחכה עד
שהצוות יהיה מושלם כמו שיצא בנקודת ההתחלה.
7. בסיום המסע יעביר המשתתף את טופס המסע ואת ה-GPS למרשל הסיום מיד עם הגיעו לשם קביעת הדירוג. אין לשנות את הסימונים ואת ה-GPS לאחר
החתמת מרשל הסיום.  זמני יציאה וסיום הינם לצורך ביקורת התחלה וסיום המסע.
8. באזורים המסומנים בשלושה סמני קריאה ו/או בחצים וסרטים בשטח יש לנסוע בזהירות ולפי השילוט בשטח. בשום מיקרה אין לצאת מהשביל המסומן.
9. משתתף אשר החליט מכל סיבה שהיא להפסיק את המסע חייב להעביר את טופס המסע למארגנים או לאחד המרשלים בשטח גם אם אין הוא מעונין בקביעת דירוגו.
10. סדר המעבר בקטע עבירות יהיה לפי סדר ההגעה. לכל רכב יינתנו שתי ניסיונות עליה בלבד ולאחריהן חייב המשתתף להישמע להוראות המרשלים. למרות
שאי מעבר מוריד נקודות אין חובה לעבור קטע עבירות.
11. במקרה של לחץ בקטע מסוים יש לגשת למרשל ולמסור לו את זמן ההגעה לשם קביעת סדר המעבר.
12. טקס הסיום הוא חלק מהאירוע ועל כן יש להגיע ולהשתתף בטקס הסיום. מועד טקס סיום המסע יימסר בזמן היציאה. זמן סיום המסע כשעה לפני טקס הסיום.
צוותים שיאחרו למסור את טופס המסע (לאחר טקס הסיום) לא ישולבו בדירוג בשלושת המקומות הראשונים. הגעה לאחר זמן סיום המסע לא יגרור לפסילה,
אולם המרשלים לא ימצאו בהכרח בשטח לאחר זמן הסיום. בטקס הסיום יחולקו גביעים לציון רמת הניווט של הצוותים לפי הקטגוריות השונות. במידה ויחולקו
פרסים באירוע הם יוגרלו בין כל המשתתפים בטקס הסיום ללא קשר לדירוג. (שיטת ההגרלה: יוכנס על ידי המארגנים טפסים של כל הצוותים שסיימו את המסע
לתוך קופסה ולאחר ציון הפרס יוזמנו אנשים להוציא את הטפסים הזוכים).  
ו. שיטת הניקוד  
1. לכל משתתף מוקצות בתחילת המסע 1000 נקודות זכות לכל מקצה.
2. מעבר במרחק של יותר מ-300 מ' מנקודת הציון, הצוות יענש ב- 50 נקודות. מעבר במרחק בין 150-300 מ' הצוות יענש ב- 30 נקודות.
3. דילוג על מרשל מוריד נקודות
4. אי מעבר קטע עבירות מוריד נקודות.
5. קבלת עזרה למעבר בקטע עבירות שלא על ידי הצוות שלך מוריד נקודות.
6. סדר החשיבות הוא: (מהגבוה לנמוך) 1.מכשיר ניווט לוויני 2. מרשלים 3. קטע עבירות 4. נ.צ.
7. המארגנים רשאים לקבוע קריטריונים נוספים למתן נקודות זכות או חובה.
8. מאחר ואין זה מסע תחרותי לא תינתן תוספת ניקוד לצוותים שיגיעו ראשונים ולא יפסל צוות שיגיע לאחר זמן הסיום הרשמי של המסע. (לא נוכל לדרג צוותים
שיגיעו לאחר טקס הסיום במקומות הראשונים).
9. המארגנים הם המחליטים הבלעדיים על דרוג הצוותים. בסמכותם לערוך הגרלה בין מספר צוותים בעלי דירוג זהה או כל קריטריון אחר שימצאו לנכון.
10. למארגנים יש את הזכות לפסול צוות שלא נהג לפי הוראות המסע הנ"ל ללא צורך בהסבר נוסף.
11. ערעור יוגש בכתב למארגנים, הדירוג לא ישונה לאחר פרסום התוצאות.
ז. ליגה שנתית
1.  הליגה מתחילה ומסתיימת בסוכות, הראלי הראשון יהיה בסוכות והאחרון יהיה הראלי לפני סוכות בשנה הבאה.
2.  בכל שנה יבחרו הצוותים הטובים בניווט בקטגוריה המקצועית מתוך לפחות 2/3 מהאירועים.
3.   שיטת הניקוד בליגה השנתית: כל צוות יקבל ניקוד בכל אירוע באותה ליגה לפי הישגיו, חיבור הנקודות שצבר כל צוות בכל האירועים של
אותה הליגה ידרג אותו בסיכום הכללי. הצוות שהשיג את מירב הנקודות יזכה כאלוף האלופים בליגה השנתית. בכל סוכות יחולקו הגביעים של
אלופי הליגה בשנה הקודמת.
4.  מקום ראשון יזכה ב-13 נקודות, מקום שני יזכה ב-11 נקודות, מקום שלישי יזכה ב-9 נקודות, מקום רביעי יזכה ב- 7 נקודות, מקום חמישי
יזכה ב-5 נקודות, מקום שישי יזכה ב-3 נקודות, ודרוג אחרי המקום השישי יזכה ב-2 נקודות כ"א.
על המשתתפים לנהוג בזהירות, בשיקול דעת, ללא לקיחת סיכונים. אין זו תחרות או מרוץ, הנכם נבחנים ברמת ניווט בשטח בלבד!
הזמן המוקצב למסע מספיק בהחלט בנסיעה איטית ומבוקרת!

לייבסיטי - בניית אתרים